Adatkezelési tájékoztató

A Középiskolások Szabadegyeteme Egyesület (Székhely: 1183 Budapest, Czuczor Gergely utca 3., adószám: 18647945-1-43, képviselő: dr. Kecsmárik Viktor, kozepiskolasok@szabadegyetem.elte.hu) (a továbbiakban: Egyesület, adatkezelő) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket és honlapjának látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiről.

 1. Adatkezelő

Az Egyesület tevékenysége során megszerzett személyes adatok tekintetében adatkezelő a Középiskolások Szabadegyeteme Egyesület (székhely: 1183 Budapest, Czuczor Gergely utca 3., adószám: 18647945-1-43, képviselő: dr. Kecsmárik Viktor, kozepiskolasok.szabadegyeteme@gmail.com).

 1. Értelmező rendelkezések:

 

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
 4. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 5. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 10. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

 1. A kezelt adatok köre:

– azonosító adatok: az érintett neve, neme, születési ideje, helye, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, középfokú oktatási intézményének neve, évfolyama, szülő neve, szülő telefonszáma

– különleges személyes adat: az érintettek ételérzékenységére, egyéb betegségére vonatkozó adatok

– adatkezelés során keletkezett adatok: elektronikus levelezések, online jelentkezési lapok

– adatkezelés céljából nyilvántartott adatok: az érintettek érdeklődési területei

 1. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes, írásbeli hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás megadása előtt az Egyesület tájékoztatja az érintetteket az adatkezelésről és jelen adatvédelmi tájékoztatóról.

 1. Az adatkezelés célja

5.1. A személyes adatok kezelésének célja az Egyesület programjainak megvalósítása, továbbá a kapcsolattartás az Egyesület programjain részt vevő érintettekkel, illetve szüleikkel.

5.2. A kezelt adatok anonimizált összesítését az Egyesület tanulmányok, statisztikák és elemzések elkészítésére használja fel.

5.3. Az Egyesület a kezelt adatok a megjelölt céloktól eltérő célokra nem használja fel, azokat harmadik személynek nem továbbítja. A meghatározott program céljára megadott adatokat más programjával összefüggésben nem használja fel.

 1. Az adatkezelés időtartama

6.1. Az adatkezelő a hírlevél céljára megadott elektronikus levelezési címeket az érintettek hozzájárulásától kezdve azok törléséig kezeli.

6.2. A meghatározott program céljára megadott személyes adatokat az érintettek hozzájárulásától az adott program lezárultát követő három hónapig őrzi meg. Az Egyesület a megadott adatokból készült anonimizált összesítőket statisztikai célból törlésig őrzi meg.

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre, feldolgozók

Az adatokat az Egyesület tagjai kezelik és dolgozzák fel.

 1. Az érintettek jogai, adatok törlése

8.1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

8.2. Az érintett kérelmére az adatkezelő 30 napon belül, írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

8.3. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

8.4. A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett kéri;
 3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben, vagy jelen tájékoztatóban meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintettek személyes adatokhoz való jogaik sérelme esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak.

Budapest, 2018. április 15.